Ett enat Europa bortom begrepp som etnicitet och nation

Europa är såklart större än EU men här avses diskutera etnicitet och nation inom EU. För det mesta används begreppet etnicitet för att hänvisa till en persons nationella tillhörighet. Men etnicitet är ett mer komplext begrepp än så. Etnicitet kan vara, en identifikation med och känsla av tillhörighet till en etnisk grupp. Etnicitet kan tillskrivas folkgrupper utan nation och en identifikation till en minoritet inom en nation. Det kan vara språk, kultur och en för övrigt gemensam historia som förenar. Nation har inte heller en enda definition men används idag mest för att beskriva ett kollektiv av människor som förenas genom medborgarskap i ett land eller i en stat. För en del inbegriper nation även ett kollektiv av människor som förenas genom ett språk, kulturhistoria och i regel även religion. Mycket när det kommer till nation och etnicitet handlar om känslor och inte alltid lika mycket om fakta.

Nationalismen i Europa

I Europa har nationalismen vuxit sig starkare och det märks även inom EU. Efter valet till Europaparlamentet stod det klart att konservativa, högernationalistiska och auktoritära partier vunnit mark. För nationalister behöver nationen vara så etniskt homogent som möjligt för att samhället ska fungera. Det är ett problem då EU består av många fler etniciteter än det finns medlemsstater. Inom varje medlemsstat kan det finnas många olika etniciteter. Europas historia visar också att tron på den homogena etniska nationen kan sluta i en mardröm. EU grundades just för att motverka starka nationalistiska strömningar och för att skapa ett Europa bortom nationer och etniciteter. För nationalister är språket, den gemensamma kulturhistoria, religionen och värderingar viktigt för att nationen ska fungera. Problemet är att de flesta länder inte har en enda uppsättning med gemensamma värderingar, en gemensam kultur, ett gemensamt språk eller en enda religion. Det leder till både yttre och inre konflikter, både inom EU och dess medlemsstater.

Etnicitet, nation och konflikter i Europa

Det är långt borta att ha ett enat Europa där nationer upphör att spela någon roll. EU som skulle vara garanten för fred och ett öppet Europa präglas istället av inre konflikter. Idag ser man snarare ett drag av ökat protektionistisk tänkande där nationalstaten ska vara suverän. EU-skeptiska partier växer och Storbritannien försöker träda ut ur EU. Många av konflikterna beror på de nationalistiska strömningarna som menar att en kulturellt homogen nation är en garant för en positiv utveckling. EU har blivit allt mer etniskt heterogent och samtidigt har etnicitet hamnat i centrum för många diskussioner. Även inom länder som är medlemmar i EU finns motsättningar. I Spanien strävar Katalonien efter självstyre och med bland annat hänvisning till språk och kultur vill bilda sin egen nation. För närvarande verkar drömmen om ett inkluderande och kosmopolitiskt Europa vara långt borta.

EU har många konflikter att lösa innan drömmen om Europa är vunnen. Först måste det råda en större enighet om att det finns inga etnisk homogena nationer och kommer aldrig finnas. Inte ens ett litet land som Sverige har någonsin bestått av en nation med en enda homogen befolkning.